CTY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG MANG THÍT

Tra cứu hóa đơn điện tử

Khách hàng tra cứu thônhg tin tiêu thụ.
Tra cứu hóa đơn tiền nước

Thiết kế hệ thống cấp, thoát nước

Thiết kế & xây dựng các công trình cấp thoát nước.
Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch

Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ khách hàng các thông tin sử dụng nước, hóa đơn tiền nước, thông tin tiêu thụ...

CTY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG MANG THÍT